19th IARU HST World Championship - Primorsko 2023

SINGLE STANDINGS - RUFZXP - CATEGORY G

HST Manager Software Copyright Mathias Kolpe, DL4MM

Last Update: 31/10/2023 17:28:32

   Legend: NQ = not qualified, OC = out of competition, DQ = disqualified, > = > 5 Errors
RufzXP Category G RUFZXP
PARTICIPANT RUN 1 RUN 2 TOTAL
C. CALL NAME Team Fl. Points Spd. Points Spd. Points Pl.
G YO8RKQ Gabriela Ivan RO RO 97,109 588 83,225 571 100.0 1
G EU1YI Irina Chuikevich BY BY 95,324 554 86,062 522 98.2 2
G UA4FJ Elvira Aryutkina RU RU 55,695 450 69,032 492 71.1 3
G JT_YL Tserenlkham Jambaldorj MN MN 30,113 355 38,191 400 39.3 4
G HA7YB Andrea Kiss HU HU 34,597 366 31,019 345 35.6 5
G OK2BJB Zdeňka Vítková CZ CZ 16,738 257 17,029 243 17.5 6
G ZA1EM Elvira Sherali AL AL 12,873 222 16,539 236 17.0 7
G OE1OMA Gudrun Schuchmann AT AT 10,566 250 7,419 229 10.9 8
G LZ_YL Maria Bojanova BG BG 6,384 181 6.6 9
G EU7KT Larysa Barysenka BY BY 81,515 507 91,514 538 94.2 NQ
G ZA1MB Mimoza Balliu AL AL 13,642 229 15,238 236 15.7 NQ