19th IARU HST World Championship - Primorsko 2023

SINGLE STANDINGS - ALL TESTS - CATEGORY G

HST Manager Software Copyright Mathias Kolpe, DL4MM

Last Update: 31/10/2023 17:28:31

   Legend: NQ = not qualified, OC = out of competition, DQ = disqualified, > = > 5 Errors
All Tests Category G RECEIVING TRANSMITTING MR RUFZXP OVERALL
PARTICIPANT LETTERS FIGURES MIXED TOTAL LETTERS FIGURES MIXED TOTAL RUN 1 RUN 2 TOTAL RUN 1 RUN 2 TOTAL TOTAL
C. CALL NAME Team Fl. Spd. Err Spd. Err Spd. Err Points Pl. Spd. Err Qual Spd. Err Qual Spd. Err Qual Points Pl. Points Points Points Pl. Points Spd. Points Spd. Points Pl. Points Pl.
G EU1YI Irina Chuikevich BY BY 250 4 240 0 200 5 293.4 1 225 1 .950 186 1 .950 175 0 1.000 290.0 1 3,357 3,686 94.7 2 95,324 554 86,062 522 98.2 2 776.3 1
G EU7KT Larysa Barysenka BY BY 240 3 260 3 180 3 287.1 NQ 221 1 .950 156 2 .900 147 3 .850 240.2 NQ 3,276 2,964 84.1 NQ 81,515 507 91,514 538 94.2 NQ 705.6 2
G UA4FJ Elvira Aryutkina RU RU 250 4 260 3 180 2 291.3 2 190 0 1.000 126 0 1.000 137 2 .900 222.6 2 3,226 3,146 82.8 3 55,695 450 69,032 492 71.1 3 667.8 3
G YO8RKQ Gabriela Ivan RO RO 220 3 200 2 180 2 256.5 3 143 1 .950 88 0 1.000 125 0 1.000 179.1 3 3,703 3,894 100.0 1 97,109 588 83,225 571 100.0 1 635.6 4
G JT_YL Tserenlkham Jambaldorj MN MN 170 4 150 2 120 2 185.6 5 163 3 .850 119 3 .850 78 2 .900 156.1 4 2,670 1,886 68.6 4 30,113 355 38,191 400 39.3 4 449.6 5
G HA7YB Andrea Kiss HU HU 160 2 160 3 120 1 186.3 4 48 3 .850 74 2 .850 117 0 .950 115.4 7 1,972 1,133 50.6 5 34,597 366 31,019 345 35.6 5 387.9 6
G ZA1MB Mimoza Balliu AL AL 140 1 140 1 120 4 170.1 6 131 3 .800 77 3 .800 95 3 .800 123.1 NQ 1,261 1,299 33.4 NQ 13,642 229 15,238 236 15.7 NQ 342.3 7
G ZA1EM Elvira Sherali AL AL 140 1 130 2 100 0 157.6 NQ 106 1 .900 77 0 .950 98 2 .850 129.3 5 1,321 990 33.9 7 12,873 222 16,539 236 17.0 7 337.8 8
G OK2BJB Zdeňka Vítková CZ CZ 140 1 130 5 90 4 149.2 7 105 1 .950 66 2 .900 77 2 .900 115.8 6 1,341 1,494 38.4 6 16,738 257 17,029 243 17.5 6 320.9 9
G OE1OMA Gudrun Schuchmann AT AT 120 4 100 > 90 2 92.3 9 88 0 1.000 65 0 1.000 69 0 1.000 113.4 8 1,061 1,178 30.3 8 10,566 250 7,419 229 10.9 8 246.9 10
G LZ_YL Maria Bojanova BG BG 90 0 100 2 70 3 109.1 8 69 0 1.000 49 0 1.000 69 3 .850 90.5 9 11 0.3 9 6,384 181 6.6 9 206.5 11